Producent:

LECHLER GmbH

D-72555  Metzingen

www.lechler.com

Przedstawiciel w Polsce:   WITEXIM

ul.  Kurhan  16/6,    02-203   Warszawa

tel/fax: 226-685-111, kom:601-281-278

NIP:521-044-17-82 REGON:012328814 email: witold.dudek@hennlich.pl

ownik

Słownik  angielsko - polski  zwrotów używanych na stronach katalogowych Lechler. Jeżeli brakuje tu jakiegoś zwrotu lub czegoś nie rozumiesz - napisz do nas - pomożemy Ci. Jeżeli szybko chcesz znaleźć szukane słowo lub frazę wciśnij klawisze CTRL + F.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

 

A absorption absorpcja
góra strony accesories akcesoria, mocowania
strona główna acid bath kwaśna kąpiel
aerating napowietrzanie
air powietrze
air gun pistolet powietrzny
air nozzle dysza powietrzna
air washer płuczka gazów
angle kąt
application zastosowanie
aspiration height ciśnienie zasysania
assembly montaż
atomization rozpylanie
atomizing atomizujący, rozpylający
autoclave autoklaw
axial-flow przepływ osiowy
B ball kula
góra strony ball bayonet base połączenie kulowe
strona główna ball bearing łożysko kulowe
ball joint połączenie kulowe
ball retainer cap nakrętka zaciskowa
ball seat łoże połączenia kulowego
basket strainer filtr koszykowy
bayonet rodzaj szybkozłączki
bearing łożysko
belt cleaning czyszczenie przenośników taśmowych
billetcooler system chłodzący dla hutnictwa
blowing off/out zdmuchiwanie, wydmuchiwanie
bore otwór
bore diameter średnica otworu
bottle butelka
brass mosiądz
bronze brąz
BSPP rodzaj gwintu
BSPT rodzaj gwintu
bulk goods produkty masowe
C can puszka
góra strony carbide węglik
strona główna cast iron żeliwo
ceramic insert wkładka ceramiczna
chemical process engineering chemiczna inzynieria procesowa
chlorine percipation wyłapywanie (absorbcja) chloru
CIP application zatosowania CIP (wymagania higieniczne)
clamp klamra, zacisk
cleaning czyszczenie
closing prassure ciśnienie zamknięcia
coating pokrywanie
code kod, oznaczenie
colour kolor
conical stożkowy
connection połączenie, gwint
continuous casting ciągłe odlewanie
conversion formula wzór przeliczeniowy
conveying with air transport pneumatyczny
cooling chłodzenie
cooling headers głowice chłodzące
copper miedź
cutting cięcie
cycles/min cykli na minutę (zawór)
D deflector-plate nozzle dysza deflektorowa
góra strony degrasing odtłuszczanie
strona główna demineralized water woda demineralizowana
descaling nozzle dysza do zrywania zgorzeliny (odzendrowania)
desuperheating chłodzenie po przegrzewaniu
diameter średnica
diaphragm przepona (zawór)
dish washing maschines zmywarki naczyń
disinfection dezynfekcja, odkażanie
distance odległość
double bearings podwójne łożyskowanie
dove-tail guide pozycjonowanie na jaskółczy ogon
droplet kropla
droplet separtor separator kropli
drum beczka
drying suszenie
dust control ograniczanie zapylenia
E easy-clip rodzaj szybkozłączki
góra strony effective cleaning range efektywny zasięg mycia
strona główna enlarging contact area zwiększanie powierzchni kontaktu (kropli)
equivalent bore diameter równoważna średnica otworu
external mixing mieszanie zewnętrzne
extremely fine wyjątkowo drobne (krople)
eyelet clamp mocowanie do rury
F female thread gwint żeński
góra strony filter cleaning czyszczenie filtrów
strona główna fine drobny
fire fighting gaszenie pożarów
flat fan strumień płaski
flat fan tip wkładka płaskostrumieniowa
flow przepływ
flow-rate wydatek
fluid płyn
foam control odpienianie
fogging zamgławianie
full cone pełen stożek (przekrój strumienia)
full cone nozzle dysza pełnostożkowa
G gas gaz
góra strony gas injection wprowadzanie gazów
strona główna gasket podkładka, uszczelka
gravel washing płukanie żwiru
H hardened stainless steel utwardzana stal nierdzewna
góra strony high pressure nozzle dysza wysokociśnieniowa
strona główna hollow cone pusty stożek (przekrój strumienia)
hollow cone nozzle dysza pustostożkowa
housing obudowa, oprawa
humidification of air nawilżanie powietrza
I impact uderzenie
góra strony improving on chemical rections usprawnianie reakcji chemicznych
strona główna insert wkładka
integrated stainer filtr zintegrowany
internal mixing mieszanie wewnętrzne
J jet power siła strumienia
K keg beczułka
L lance lanca
góra strony liquid ciecz
strona główna liquid pressure ciśnienie cieczy
lock nut nakrętka
locking plug wtyczka zamykająca
lockring nakrętka
low pressure niskie ciśnienie
low-pressure nozzle dysza niskociśnieniowa
lubrication pokrywanie, smarowanie, olejenie
M magnetic valve zawór magnetyczny
góra strony male thread gwint męski
strona główna mastercooler system chłodzący dla hutnictwa
mat. (material) materiał
max. spray diameter zasięg maksymalny
memospray rodzaj szybkozłączki
mesh size wielkość oczek (filtra)
mixing chamber komora mieszania
monel stop Ni,Cu,Mg
multi-channel nozzle dysza wielokanałowa
N narrow wąski
góra strony narrowest free cross section najwęższe miejsce dyszy
strona główna neutralization bath kąpiel neutralizująca
nipple nypel
noise level poziom hałasu
nominal presure ciśnienie nominalne
non return valve zawór zwrotny
non-clogging nie zapychająca się (dysza)
nozzle dysza
nozzle gasket uszczelka pod dyszę
nozzle tip wkładka dyszowa
NPT rodzaj gwintu
O oil olej
góra strony omnidirectional wielokierunkowy
strona główna opening pressure ciśnienie otwarcia (zaworu)
operating pressure ciśnienie robocze
ordering zamawianie
P PA nylon, poliamid
góra strony page strona
strona główna parabolical distribution rozkład paraboliczny
particularly fine szczególnie drobne (krople)
PE polietylen
phosphating process fosforanowanie 
pipe rura
pneumatic pneumatyczny
pneumatically controlled valve zawór pneumatyczny
POM poliacetal
powerful air jet silny strumień powietrza
PP polipropylen
pressure ciśnienie
pressure principle zasada ciśnieniowa
protection of storage tanks ochrona zbiorników magazynowych
PTFE teflon
PVC polichlorek winylu
PVDF polichlorek winylidenu
Q quick snap clamp szybkozłączka zatrzskowa
góra strony quick-cleaning dewice urządzenie czyszczące
strona główna quick-lock nakrętka zaciskowa
quick-release system system szybkozłączek
R rain cortains kurtyny wodne
góra strony recycling odzysk
strona główna regulating regulacja
regulating device urządzenie regulacyjne
reheating ponowne nagrzewanie
retainer cap nakrętka zaciskowa
retaining nut nakrętka
rinsing płukanie
roll cooling chłodzenie walców
rotating nozzle dysza rotacyjna
rubber gasket uszczelka gumowa
S saturated steam para nasycona
góra strony screening filtrowanie
strona główna screw śruba
sealing uszczelnienie
sealing tape taśma uszczelniająca
self-rotating nozzle dysza samo rotująca
separating oddzielanie, separacja
series seria, kod dyszy
service life czas pracy
sewage treatment oczyszczanie ścieków
shut-off needle iglica odcinająca
silent cichy
siphon principle zasada syfonu
size rozmiar
slide bearing łożysko ślizgowe
small tanks małe zbiorniki
socket gniazdo, obsadka
soft rubber miękka guma
solid ciało stałe
solid stream nozzle dysza o strumieniu skupionym (igłowym, pełnostrumieniowa)
spillback lanca hydrauliczna
S spray rozpylać
góra strony spray angle kąt rozpylania
strona główna spray ball kula rozpryskowa
spray diamension parametry rozpylania
spray drying suszenie rozpyłowe
spray pipes rury natryskowe
spraying rozpylanie
spraying of oil rozpylanie oleju
spraying over packings rozpylanie nad wypełnieniem (kolumny)
sprying onto filters napylanie filtrów
sprying onto mats in air washers napylanie na maty (wypełnienie) w płuczkach gazów (skruberach)
stainless steel (SS) stal nierdzewna
static spray balls kule rozpryskowe
steam cleaning czyszczenie parą
steel stal
storage tank zbiornik magazynowy
strainer filtr
surface powierzchnia
surface sprying napylanie powierzchniowe
surface treatment obróbka powierzchni
swirl insert wkładka zawirujowywąca
swivel połączenie przegubowe
T tangential-flow przepływ kątowy
góra strony tank zbiornik, cysterna
strona główna tank cleaning nozzles dysze do czyszczenia zbiorników
targeted blowing kierunkowe zdmuchiwanie
teflon sealing tape teflonowa taśma uszczelniająca
temperature range zakres temperatur
thread gwint
threaded nipple nypel gwintowany
tip wkładka
tongue nozzle dysza języczkowa (płaskostrumieniowa)
tri-clamp rodzaj szybkozłączki
tungsten carbide węglik wolframu
twinabsorb dysze podwójnie mimośrodowe
twinfluid lanca dwuczynnikowa
twistloc rodzaj szybkozłączki
U uniform spraying jednorodne rozpylanie
V valve zawór
góra strony variocool system kondycjonowania spalin, chłodzenia gazów
strona główna variospray system dysz sterowanych
viscous liquids ciecze lepkie
W washer myjka
góra strony washing mycie
strona główna water woda
water column wysokość słupa wody
water treatment oczyszczanie wody
web dampening zwilżanie tkaniny
weight waga
whirling nozzle dysza wirująca
whisperblast dysze powietrzne
wide szeroki
wide area spray spryskiwanie dużej powierzchni
wide-angel szeroki kąt
without swirl insert bez wkładki (nie blokuje się)

 

 

 

POWRÓT